Vážení rodičia, záujemci!
       Sme radi, že stále pretrváva záujem o piatkové tréningy a samozrejme našou snahou je Vaše deti do nich zaradiť. Keďže uprednostňujeme deti z predchádzajúceho školského roku, nie je to vždy možné. To nás samozrejme mrzí, máme svoje obmedzené kapacity, ale aj napriek tomu vieme uspokojiť cca 90% záujemcov. Kvôli veľkému záujmu, otvárame okrem piatku plavecký výcvik aj vo štvrtok (jesenný, resp. jarný),ktorý je hlavne určený pre neplavcov (deti od 6-7 rokov), lebo tých je vždy najviac. Tento výcvik je cca 3 mesačný. Po skončení tohto výcviku je možné Vaše dieťa zaradiť do piatkových tréningov, ak sa niekto z piatka odhlási. Bližšie informácie v sekcii INÉ PLAV. VÝCVIKY.
 
  • v školskom roku 2019/2020 sa otvoril plavecký tréning /krúžok/ - PREDČASNE UKONČENÝ;
  • počas júla a augusta 2020 bude prebiehať tréning vo štvrtok od 16:30 - 18:00; Už je naplnený;
  • určený pre žiakov základných škôl s rôznou plaveckou úrovňou, aj pre neplavcov; 
  • od konca SEPTEMBRA 2020 znova pokračujeme v piatkových plaveckých tréningoch do .......................,
  • prihlásiť sa môžete už teraz najlepšie zaslaním emaliu;
  • je stanovený na pracovný deň piatok /okrem prázdnin a sviatkov/ v čase od 1530-1700hod. a od 1700- 1830hod.;
  • pre veľký záujem zrejme bude otvorený plavecký výcvik vo štvrtky pre neplavcov so začiatkom od ...........................  Bližšie informácie v sekcii INÉ PLAV. VÝCVIKY;
 
 

Cieľ plaveckého tréningu /krúžku/:

-   zvýšiť úroveň plávania v našom regióne,

-   návyk na pravidelnú pohybovú aktivitu u detí spojenú s plávaním;

-   možnosť naučiť sa viacerým plaveckým spôsobom počas školského roka;

-   prispieť k zlepšeniu zdravotného stavu u detí v školskom veku a jeho prevencii;

-   prispieť k zlepšeniu  psychického, telesného a fyzického rozvoja detí v danom veku;

 

 

Pravidlá a podmienky:

-  príchod na plaváreň min. 10 minút pred začiatkom tréningovej jednotky;

-  menej ako hodinu pred začiatkom krúžku neodporúčame konzumovať;

-  rodičia, príbuzní dieťaťa môžu si ísť zaplávať, ale nevstupujú, nezasahujú do tréningu;

-  dieťa je povinné dodržiavať nariadenia a pokyny inštruktorov, pracovníkov plavárne;

-  v prípade opakovaného porušovania disciplíny, pokynov, bezpečnosti, 

   bude dieťa vylúčené z tréningov;

-  plavecká škola nezodpovedá za stratu osobných vecí dieťaťa v objekte plavárne;

-  vyzdvihnutie kľúča a vstup do šatne je 5 - 10 minút pred začiatkom tréningu;

-  uhradiť platbu kompletne za 1/2 rok vždy na začiatku prislušného polroka, 

   resp. za 1/4 rok podľa platného cenníka;

-  v prípade, ak nebude platba uhradená do konca príslušného mesiaca, má právo

   usporiadateľ vylúčiť dieťa z tréningu;

-  v prípade dlhodobej absencie dieťaťa, je možné vrátiť alikvotnú čiastku;