Ponuka plaveckých výcvikov podľa jednotlivých etáp

 Prípravná etapa (predplavecký výcvik)

    Tento kurz je určený pre deti predškolského veku. Cieľom kurzu je získať u detí kladný vzťah k vode. Naučiť deti dýchať do vody, skoky, pohyby vo vode a získať základné plavecké pohyby s nadľahčovacími pomôckami aj bez pomôcok. Niektoré deti sa dokážu samostatne pohybovať po hladine. Kurz nemá za cieľ naučiť deti samostatne plávať. Tento kurz je určený pre skupinovú výuku detí prostredníctvom materskej školy. 

Je určený: pre deti od 5 - 7 rokov  

V rozsahu: 10 lekcii po 60 min.

Ukončenie výcviku:  mokré vysvedčenie

 

Základná etapa (základný plavecký výcvik)  

Na prípravnú etapu nadväzuje „základná etapa“, je určená pre neplavcov od 6. rokov až do neobmedzeného veku a jej cieľom je naučiť jednotlivcov zvládnuť techniku jedného plaveckého spôsobu a čiastočne sa oboznámiť s druhým. V prípravnej a základnej etape dochádza z hľadiska vytvárania pohybového návyku ku „generalizácii“. Cieľom základného plaveckého nácviku je vedieť preplávať určitú vzdialenosť (minimálne 25m) prsiarskym plaveckým spôsobom.

Je určený: pre dospelých a deti od 6 a viac rokov

V rozsahu: 15 -20 lekcii po 60 min.

Ukončenie výcviku:  mokré vysvedčenie (u detí)

 

Zdokonaľovacia etapa (zdokonaľovací plavecký výcvik)

         V štruktúre základného plávania po prípravnej a základnej etape nasleduje zdokonaľovacia etapa, nazývaná aj „zdokonaľovací plavecký výcvik.“ Je určený pre plavcov, ktorý už absolvovali výcvik základný alebo sú mierne pokročilí (ovládajú jeden plavecký spôsob) vo veku od 8. a viac rokov. Cieľom je naučiť a zdokonaliť jednotlivcov plávať plaveckým spôsobom prsia, kraul, znak a štartový skok a vedieť preplávať vzdialenosť minimálne 50-100 m. 

Je určený: pre dospelých a deti od 8 a viac rokov

V rozsahu: 15 - 20 lekcii po 60 min.

Ukončenie výcviku:  mokré vysvedčenie (u detí)

 

Piatkové tréningy (základný a zdokonaľovací výcvik)