Ponuka plaveckých výcvikov podľa veku a obsahu:

 Prípravná etapa (predplavecký výcvik - Materské školy)

    Tento kurz je určený pre deti predškolského veku. Cieľom kurzu je získať u detí kladný vzťah k vode. Naučiť deti dýchať do vody, skoky, pohyby vo vode a získať základné plavecké pohyby s nadľahčovacími pomôckami aj bez pomôcok. Niektoré deti sa dokážu samostatne pohybovať po hladine. Kurz nemá za cieľ naučiť deti samostatne plávať. Tento kurz je určený pre skupinovú výuku detí prostredníctvom materskej školy. 

Je určený: pre deti od 6 rokov  

V rozsahu: 10 lekcii po 60 min.

Ukončenie výcviku:  mokré vysvedčenie

 

Základná etapa (základný plavecký výcvik)  

Na prípravnú etapu nadväzuje „základná etapa“, je určená pre neplavcov od 6 rokov až do neobmedzeného veku a jej cieľom je naučiť jednotlivcov zvládnuť techniku plaveckého spôsobu prsia a čiastočne sa oboznámiť s druhým. V prípravnej a základnej etape dochádza z hľadiska vytvárania pohybového návyku ku „generalizácii“. Cieľom základného plaveckého nácviku je vedieť preplávať určitú vzdialenosť (minimálne 25m) prsiarskym plaveckým spôsobom, u dospelých minimálne 100m.

Je určený: pre dospelých a deti od 6 a viac rokov

V rozsahu: 15 -20 lekcii po 60 min.

Ukončenie výcviku:  mokré vysvedčenie (u detí)

 

Zdokonaľovacia etapa (zdokonaľovací plavecký výcvik)

         V štruktúre základného plávania po prípravnej a základnej etape nasleduje zdokonaľovacia etapa, nazývaná aj „zdokonaľovací plavecký výcvik.“ Je určený pre plavcov, ktorý už absolvovali výcvik základný alebo sú mierne pokročilí (ovládajú jeden plavecký spôsob) vo veku od 8. a viac rokov. Cieľom je naučiť a zdokonaliť jednotlivcov plávať plaveckým spôsobom prsia, kraul, znak a štartový skok a vedieť preplávať vzdialenosť minimálne 50-100 m. 

Je určený: pre dospelých a deti od 8 a viac rokov

V rozsahu: 15 - 20 lekcii po 60 min.

Ukončenie výcviku:  mokré vysvedčenie (u detí)

 

Piatkové tréningy (základný a zdokonaľovací výcvik)

  Tieto tréningy sú určené pre deti (po väčšine žiakov ZŠ) s rôznou plaveckou úrovňou. Táto forma výuky vznikla na základe požiadaviek zvýšíť úroveň plávanie u detí a mládeže v našom meste, regióne. Zúčastňujú sa na ňom deti od 6 do cca 15 rokov, kde najstarší po skončení by maly mať zvládnuté všetky 4 plavecké spôsoby, štartový skok a obrátku. 

4. skupina:

V tejto skupine sa deti učia úplným základom prípravy na plávanie, je tu v podstate skĺbená predplavecká, prípravná etapa so základnou etapou. Dieťa by malo po roku chodenia zvládnuť preplávať 25-50m plaveckým spôsobom prsia bez ponárania hlavy a prípravne cvičenia na plavecký spôsob kraul a znak. Samozrejme súčasťou výuky je aj návyk na ponorenie, skoky do vody s rôznych výšok a hĺbok a pod.

3. skupina:

   V tejto skupine deti pokračujú v tom čo sa učili, venujú sa zdokonaľovaniu plaveckému spôsobu prsia a ďalším cvičeniam na zlepšenie kraula a znaku. V tejto fáze deti sa učia štartový skok v základnom prevedení.