Plavecké spôsoby

Prsia:

Plavec je vo vode položený na ''prsiach'' a pohyby rúk a nôh vykonáva súčasne. Telo je pri základnej (splývavej) polohe takmer horizontálne.

Práca nôh: Nohy vykonávajú pohyby súčasne a symetricky. Pohyb možno rozdeliť do dvoch fáz - prípravnú (krčenie) a záberovú (vystieranie). Na začiatku sú nohy vystreté a uvoľnené. Nohy sa začínajú krčiť v kolennom a bedrovom kĺbe. Krčenie musí ostať pomalé, pretože sa jedná o pohyb pôsobiaci proti smeru plávania. Počas krčenia dochádza súčasne k vytáčaniu kolien a členkov do strán. V okamihu ukončenia krčenia a vytáčania nôh nastáva aktívna práca nôh, čiže kop. Ten by mal byť švihový a 2 - 3 krát rýchlejší ako krčenie. Nohy sa v závere opäť vystreté spoja. Hlavnú záberovú plochu prsiarskych nôh tvoria chodidlá a vnútorná strana predkolenia.

Práca paží: Rovnako ako pre nohy, tak aj pre prácu rúk platí, že pohyb musí byť vykonávaný súčasne a symetricky. Pohyb začína zo splývavej polohy, kde sú ruky vystreté vo vzpažení dlaňami dole. Záber začína v okamihu zachytenia vody, kedy sa paže pohybujú dlaňami šikmo von, dolu do strán. Záber ďalej pokračuje krčením a pohybom do strán a vzad. Dráha záberu pripomína tvar srdca. Zaber sa končí, keď sa dlane dostanú za úroveň ramien. Po dokončení záberu dáva plavec paže pod telo a následne ich vystiera do splývavej polohy.

Súhra pohybov: Práca paží sa pravidelne strieda s prácou nôh. Po dokončení prsiarskeho kopu nastáva na okamih krátka prestávka, po ktorej je vykonaný záber pažami.

Dýchanie: Pri dokončovaní záberu paží sa hlava vynára a nastáva nádych. Po dokončení nádychu sa hlava vracia späť pod hladinu. Súčasne s vystieraním plavec vydychuje ústami aj nosom.

 

Kraul:

Telo plavca je takmer vo vodorovnej rovine a hlava je ponorená tvárovou častou do vody. Hlava sa nesmie dvíhať z vody, ani vykláňať mimo pozdĺžnu os tela do strán. 

Práca nôh: nohy vykonávajú striedavý, rytmický pohyb smerom hore a dole. Za aktívnu fázu sa považuje pohyb nadol. Kraulový kop vychádza z bedrového kĺbu cez stehno a tak ako sa noha vystiera, sa postupne prenáša aj na predkolenie a priehlavok. Pohyb je spočiatku pomalý a postupne sa zrýchľuje.

Pohyb rúk: možno ich rozdeliť do dvoch fáz. Aktívny záber pod hladinou a prenášanie nad hladinou.

Fáza prenášania: Ako prvý ide von z vody lakeť pokrčenej ruky. Ako posledná dlaň a prsty, ktoré dokončujú záber. Po ukončení záberu, sa začína ruka nad hladinou vystierať a prenášať dopredu. Táto fáza sa končí ponorením dlane do vody, čím začína záber.

Fáza záberu: Ruka vstupuje do vody prstami, nasleduje dlaň, predlaktie, lakeť a napokon celá paža. Okamihom, kedy plavec dlaňou zachytí vodu, nastáva aktívna práca paže. Na začiatku záberu je ruka takmer prepnutá pred telom a tak ako ju plavec odtláča vzad, sa krčí v lakti. Záber je možné realizovať po troch rozdielnych dráhach - obrátený otáznik, esovitej dráhe, alebo priamym záberom. 

Dýchanie: počas záberu ruky dochádza k vytáčaniu trupu v pozdĺžnej osi. Táto rotácia umožňuje efektívnejší záber, ako aj ľahšie prenesenie druhej paže nad hladinou. Nádych je realizovaný na stranu prenášanej ruky. Nádych je rýchly a je realizovaný ústami. Po jeho uskutočnení sa hlava vracia späť pod hladinu. Výdych nastáva pod hladinou a to nosom, ako aj ústami.

 

Znak:

Pri znaku dochádza k striedavej práci paží. Znak je jediný plavecký spôsob, pri ktorom je plavec položený na chrbte v horizontálnej polohe. Hlava je položená na hladine, tvárovou častou nad vodou. Čím viac je telo vo vodorovnej polohe, tým menší odpor vode kladie. Na druhej strane však táto takmer horizontálna poloha neumožňuje využiť naplno potenciál nôh a účinok ich záberu je malý.

Práca nôh: Nohy vykonávajú striedavý, rytmický pohyb z hora nadol, ktorý má okrem funkcie pohybu aj stabilizačnú funkciu a dopomáha tak aj k udržaniu vodorovnej polohy na hladine. Pohyb vychádza z bedrového kĺbu, prechádza cez koleno a je dokončovaný cez uvoľnený členok. Hlavnú hnaciu silu vyvoláva predkolenie pri aktívnom pohybe nahor.

Práca paží: Vzhľadom k tomu, že nádych je možné realizovať bez vytáčania ako pri kraule, sú striedavé pohyby rúk stále rovnaké a cyklické. Pohyb začína vystretá ruka, ktorá je v takejto polohe prenášaná nad hladinou. Ruka vstupuje do vody vo vzpažení malíčkovou hranou (dlaňou od tela), čo umožní ľahšie ''zarezanie sa'' ruky do vody. Po jej ponorení dochádza ku zachyteniu vody a krčeniu v lakti. Najväčší záberový ťah je vyvolaný dlaňou a predlaktím. Po dokončení záberu nastáva fáza prenášania paže nad hladinou. Ako prvá vystupuje z vody ruka palcovou stranou.

Dýchanie: Vzhľadom k tomu, že hlava je počas celej doby nad hladinou, je dýchanie jednoduchšie. Počas prenosu jednej paže je nádych, pri prenose druhej paže výdych.

 

Motýlik

Poloha tela: Trup je v polohe na prsiach a vykonáva vlnitý pohyb. Výrazné vlnenie je pre tento spôsob charakteristické. Vlnenie musí ostať plynulé a rytmické.

Práca nôh: Pohyb delfínových nôh je podobný ako pri kraule. Pravidlá však vymedzujú, že všetky pohyby nôh, tak ako aj rúk, musia byť vykonávané súčasne. Kop je preto vykonávaný naraz pravou, ako aj ľavou nohou pohybom nadol. Kedže pohyb tela je pri motýliku "vlnitý", tak ako nohy pri kope klesajú, dochádza ku stúpaniu panvy. Pre lepšiu efektivitu záberu, je vhodná flexibilita členkového kĺbu, resp. priehlavku.

Práca paží: Paže predstavujú hlavnú hnaciu silu. Pohyb je vykonávaný súčasne a symetricky. Ruky sú z vody prenášané širšie, ako je šírka ramien - lakte smerujú od tela. Postupne sa paže nad telom (hlavou) vystierajú a vstupujú do vody vo vzpažení približne na úrovni šírky ramien. Ako prvé sa vody dotknú dlane, resp. ich palcová strana. Keďže telo sa vlní a lakte ostanú aj v tomto okamihu mierne pokrčené, vstupujú do vody s oneskorením. Keď je prenášanie nad hladinou dokončené, začína záber. Ruky opisujú dráhu písmena S. Záber je dokončený vystretím rúk pozdĺž stehien. Prenos rúk nad hladinou je do veľkej miery prenášaný švihom - zotrvačnosťou.                     

Súhra pohybov: Na jeden záber rúk pripadajú dva kopy nôh. Prvý kop nastáva hneď po prenášaní, pri ponorení rúk do vody. Druhý kop nastáva pri dokončovaní záberu pažami. Prvý kop je razantnejší, silnejší a plavec ním získava potrebnú rýchlosť.

Dýchanie: Nádych nastáva na začiatku fázy prenášania - počas vyťahovania paží. Hlava a ramená sú v tomto okamihu najvyššie. Výdych sa uskutočňuje pod hladinou počas záberu rúk. Je vykonávaný ústami, ako aj nosom a musí byť dokončený pred ukončením aktívnej fázy paží.